Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo Bác ở Trường Mầm non Hòa Hải đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong các hoạt động của nhà trường, đồng thời gắn với việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện.